Overheidsopdrachten: Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer

Tuesday 24 March 2020 - 09u03

De opdrachtnemer die in het kader de uitvoering van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wordt geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verzwaren of onmogelijk maken, kan op basis van artikel 38/9 van de Wet Overheidsopdrachten een herziening van de uitvoeringsvoorwaarden bekomen.

In deze nota worden de toepassingsvoorwaarden van deze wettelijke regeling uiteengezet. Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheid om hierop beroep te doen in het kader van de huidige situatie rond de coronacrisis.