Disclaimer

Deze website is eigendom van Advocatenkantoor Cottyn.
De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Cottyn en de door Cottyn aangeboden dienstverlening.
Cottyn besteedt veel zorg aan de creatie en de opvolging van deze website en levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site mogelijkerwijs onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.
Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Cottyn en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Cottyn.
Cottyn behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Cottyn.
Cottyn sluit uitdrukkelijk, voor zover wettelijk mogelijk, elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade.
Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Cottyn worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Cottyn in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Cottyn en uzelf.
Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.

Privacy-verklaring

Cottyn respecteert en beschermt uw privacy.
Het verzamelen van ‘persoonlijke gegevens’ via onze website en het gebruik dat Cottyn van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Cottyn verzamelt enkel de persoonlijke informatie dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail.
Deze informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u eventueel gepersonaliseerde informatie te verstrekken.
In geen geval worden deze gegevens overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.
Cottyn heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.
Eenieder die zijn identiteit bewijst, kan ten allen tijde en kosteloos verzoeken om de persoonsgegevens volledig of deels te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit gebeurt door eenvoudige aanvraag via e-mail, fax, telefoon of op enige andere wijze. Cottyn verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijk verzoek.
De website van Cottyn kan mogelijk gebruik maken van cookies, die dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. Deze cookies kunnen geweigerd worden, maar in dat geval kan Cottyn de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

Identificatieplicht

Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot de dienstverlening door advocaten.
Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht om, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen als tegenover rechtspersonen en hun vertegenwoordigers.