Vyloučení odpovědnosti

Tyto webové stránky jsou majetkem advokátní kanceláře Cottyn.
Údaje na těchto stránkách o advokátní kanceláři Cottyn a jejich službách, které poskytuje, jsou pouze informativní. Cottyn věnuje velkou péči tvorbě a kontrole těchto webových stránek a dělá vše proto, aby byly zajištěny správné informace v době zpracování, což ovšem nevylučuje, že obsah těchto webových stran může být neúplný, nepřesný nebo dlouho neaktuální.
Autorská práva na všechny zveřejněné údaje náleží Cottyn a proto tyto údaje nesmí být reprodukovány nebo sdělovány bez předchozího výslovného souhlasu Cottyn. Cottyn si vyhrazuje právo na doplnění, změnu, opravu nebo odstranění poskytovaných údajů, a to kdykoliv a na cokoliv, bez předchozího upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti pro Cottyn z těchto úkonů vyplývající. V případě, že to právní řád umožňuje, Cottyn výslovně vylučuje jakoukoliv záruku či odpovědnost vztahující se k poskytovaným údajům a  Cottyn není odpovědný za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití údajů. Všechny informace a data, které poskytnou uživatelé těchto webových stran, bude Cottyn považovat za důvěrné. Tyto údaje budou použity k tomu, aby umožnily Cottyn řádně zodpovědět Vaše otázky a/nebo připomínky a tím Vám také přizpůsobili naše služby. To ovšem neznamená, že tyto data budou poskytnuta třetí osobě bez předchozího souhlasu. Návštěvou těchto stránek vyjadřujete souhlas s tím, že ve vztazích mezi Vámi a Cottyn bude aplikováno belgické právo. Dále souhlasíte s tím, že kompetentními soudy jsou pouze soudy v obvodu Dendermonde.

Ochrana osobních údajů

Cottyn respektuje a chrání Vaše soukromí.
Uchovávání osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek a užívání těchto údajů Cottyn je v souladu s platnými právními předpisy, mimo jiné v souladu se zákonem z 8.prosicnce 1992 o ochraně soukromí s ohledem na zpracování osobních údajů.

Cottyn shromažďuje pouze Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli dobrovolně přes webové stránky nebo přes email. Tyto informace budou použity ke zlepšení našich služeb a k poskytování individualizovaných údajů.

To neznamená, že tyto data budou poskytnuta třetí osobě bez předchozího souhlasu.
Cottyn přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů účinně proti neoprávněnému přístupu a použití.
Každý, kdo prokazuje svojí identitu, může zdarma požádat o úplné či částečné doplnění svých osobních dat, zkompletování nebo jejich odstranění. Můžete tak učinit jednoduchou žádostí přes e –mail, fax, telefon nebo jiným způsobem.
Cottyn se zavazuje, že bude jednat bez průtahů na základě takové žádosti. Na webových stránkách Cottyn mohou být užívány cookies, které slouží k Vaší identifikaci a tím ke zlepšení našich Vám nabízených služeb. Tyto cookies můžete odmítnout, ale v tomto případě Cottyn nemůže zajistit řádné fungování svých internetových stránek.

Oznamovací povinnost

Na základě aplikace evropského nařízení přijatého na konci roku 2001, dle belgického práva o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu, je povinností advokáta od února 2004 identifikovat a hlásit neobvyklé transakce u služeb poskytovaných advokáty. Za určitých okolností jsou advokáti nuceni označit své klienty a soubory dokumentů na podporu těchto tvrzení. Tato povinnost se vztahuje jak na fyzické osoby, tak i na právnické osoby a jejich zástupce.