Prawo zamówień publicznych

Kancelaria COTTYN świadczy pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno do Zamawiających jak i do Wykonawców.

Doradztwo w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • Pomoc prawną w zakresie tworzenia konsorcjów dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wewnętrznych aktów dotyczących postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz dokumentacji postępowania;
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, a także reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym;
  • Negocjacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcami i przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego;
  • Stosowanie procedury uproszczonej obowiązującej ubiegających się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych;
  • Opracowywanie oraz dokonywanie oceny formalno-prawnej i merytorycznej dokumentacji przetargowej;
  • Opracowywanie regulaminów wewnętrznych postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych, udział w komisjach prze
  • targowych w charakterze eksperta.

Praktyką kieruje adwokat Izabella Łyś-Gorzkowska.