Disclaimer

Táto webová stránka je vlastníctvom advokátskej kancelárie COTTYN.
Údaje uvedené na tejto stránke majú za úlohu informovať o našej advokátskej kancelárii a službách, ktoré poskytujeme.
COTTYN venuje značnú pozornosť zostaveniu a neustálej aktualizácii tejto stránky tak, aby všetky informácie tu uvedené boli v momente ich publikácie správne, no môže sa stať, že sa na stránke objavia aj informácie, ktoré sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne.
COTTYN vlastní autorské práva na informácie uvedené na stránke a z tohto dôvodu nemá nikto iný právo tieto kopírovať alebo poskytovať iným osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu COTTYNa.
COTTYN si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené informácie doplniť, zmeniť, poopraviť alebo vymazať a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu.
Pokiaľ je to právne možné, COTTYN výslovne vylučuje poskytovať akékoľvek záruky alebo garancie na uvedené informácie a v žiadnom prípade nemôže niesť zodpovednosť za prípadnú priamu alebo nepriamu škodu, ktora vznikla iným v súvislosti s použitím informácie z tejto stránky.
So všetkými informáciami, ktoré COTTYN obdrží od adresátov tejto stránky, sa bude zaobchádzať ako s dôvernými informáciami. Takáto informácia bude použitá na to, aby COTTYN spracoval Vašu otázku a/alebo poznámku správnych spôsobom a skonkretizoval svoje právne služby. V žiadnom prípade nebude informácia poskytnutá tretím osobám bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.
Návštevou našej stránky dávate automaticky súhlas s tým, že na vzťahy medzi COTTYNom a Vami sa vzťahujú Belgické právne predpisy. Príslušnými súdmi sú len súdy so sídlom v obvode Dendermonde.

Ochrana osobných údajov

COTTYN rešpektuje a ochraňuje Vaše súkromie.

Zbieranie osobných údajov prostredníctvom našej stránky a ich používanie COTTYNom je v súlade s platnou legislatívou, okrem iného so zákonom o ochrane súkromia z 8. mája 1992 týkajúceho sa spracovávania osobných údajov.
COTTYN zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli dobrovoľne prostredníctvom tejto stránky alebo emailom.
Takéto informacie budú použité na skvalitnenie našich služieb a v prípade potreby na poskytnutie konkrétnej právnej pomoci.
V žiadnom prípade nebudú predmetné údaje poskytnuté tretím osobám bez Vášho súhlasu.
COTTYN urobil všetky možné technické a organizačné opatrenia na kvalitnú ochranu Vašich údajov pred neoprávneným vstupom a používaním tretími osobami.
Každý, kto poskytuje svoje osobné údaje, môže kedykoľvek a bezplatne žiadať, aby jeho údaje boli doplnené, zmenené alebo vymazané. Môže tak urobiť telefonicky, mailom, faxom alebo iným oznamovacím prostriedkom. COTTYN sa zaväzuje, že takúto žiadosť vybaví v najkratšom možnom čase.
Naša webová stránka môže obsahovať cookies, ktoré slúžia na to, aby sme Vás dokázali lepšie identifikovať a tým Vám poskytnúť lepšie služby. Cookie môžete aj odmietnuť, no v takomto prípade Vám COTTYN nemôže garantovať bezproblémové fungovanie našej stránky.

Identifikačná povinnosť

Za účelom harmonizácie európskej smernice prijatej v roku 2001, zaviedol belgický právny predpis o predchádzaní používania finančného systému pri praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu, od februára 2004 oznamovaciu a informačnú povinnosť aj pre advokátov. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky podozrivé transakcie, ktoré advokáti zistia pri výkone svojej činnosti. Advokáti sú zo zákona povinní identifikovať svojich klientov a ponechať si o tom dôkaz. Táto povinnosť sa týka nielen fyzických ale aj právnických osôb a ich vedenia.