Právo obchodných spoločností

COTTYN Vám poskytne najlepšiu možnú právnu pomoc v oblasti problematiky obchodných spoločností tak, aby sa vášmu podnikaniu darilo.

Pragmatickým a pohotovým spôsobom Vám pomôžeme s reštrukturalizáciou obchodnej spoločnosti, v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami vedenia.

 • To všetko okrem iného zahŕňa:
 • Zvolenie si právnej formy obchodnej spoločnosti
 • Spísanie a registrácia zakladateľskej zmluvy/listiny a štatútov
 • Organizácia vedenia
 • Zmluvy o obchodnom podiele
 • Vnútorné predpisy a smernice
 • “Due diligence” kontroly pri fúziách, splynutiach, rozdeleniach spoločnosti
 • Jednorázová alebo stála právna pomoc pri obchodných rokovaniach
 • Spory medzi akcionármi
 • Trestno-právna zodpovednosť právnických osôb a vedenia
 • Ročné účtovné uzávierky a ich previerka
 • Zvýšenie a zníženie základného imania
 • Vydávania akcií, obligácií a podielových listov
 • Vyplácanie dividend
 • Zhromaždenia a spolky
 • Prevzatie podniku, fúzie, rozdelenia
 • Financovanie
 • Vnesenie/prevzatie podniku do kapitálu spoločnosti
 • Právne nástupníctvo
 • Joint ventures
 • Právna pomoc v prípade úpadku spoločnosti: zastupovanie v konaniach pred obchodnými súdmi, konkurz a vyrovnanie