Rodinné právo

Tím odborníkov na rodinné právo pozostáva z advokátov s osobitným odborným vzdelaním a bohatými skúsenosťami v danej oblasti.
Každému prípadu sa venuje náležitá pozornosť.

 • Pri otvorení nového spisu sa podrobne uvedú možné riešenia spornej situácie. Na základe konzultácie s klientom sa vyberie najvhodnejší postup na obhájenie jeho záujmov.
 • Klient je v každom štádiu sporu pravidelne informovaný o vývoji situácie. Každý ďalší krok v prípade si vyžaduje výslovný súhlas klienta.
 • Klient sa môže na svojho advokáta vždy obrátiť s otázkami, pripomienkami a návrhmi.

Oblasti:

 • Rodinné právo:
  • Deti, osvojenie, adopcia
  • Manželstvo, spolužitie bez uzavretia manželstva
  • Predbežné opatrenia
  • Rozvod
  • Výživné
  • Obhajoba v rodinných veciach
 • Majetkovo-právne vzťahy manželov:
  • Predmaželské a manželské zmluvy
  • Dedičstvo
  • Darovanie
  • Testamenty a iné prejavy vôle
  • Nástupníctvo
  • Trusty, spolky
  • Fiduciárne zmluvy
  • Finančné aspekty nástupníctva